نمودار مرغ قطعه بندی  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت مرغ قطعه بندی در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول ران بی کمرران با کمرسینه با کتفسینه بی کتففیلهبالبازوگردن میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 69,50070,50057,50058,500114,500115,500124,500125,500134,500135,50074,50075,50076,50077,50024,50025,50085,00015:09
میانگین 70,00058,000115,000125,000135,00075,00077,00025,00085,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ قطعه بندی  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ قطعه بندی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ قطعه بندی ۹۶/۱۲/۲۸2450013550085000085194855928622282333

نمودار مرغ قطعه بندی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com