نمودار مرغ قطعه بندی  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت مرغ قطعه بندی در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول ران بی کمرران با کمرسینه با کتفسینه بی کتففیلهبالبازوگردن میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 64,50065,50059,50060,50098,50099,500104,500105,500134,500135,50067,50068,50067,50068,50024,50025,50078,12516:34
میانگین 65,00060,00099,000105,000135,00068,00068,00025,00078,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار مرغ قطعه بندی  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت مرغ قطعه بندی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
مرغ قطعه بندی ۹۷/۰۴/۰۲245001355007812507812578596779158480682333

نمودار مرغ قطعه بندی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com