نمودار پودر ماهی  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت پودر ماهی در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول جنوبکيلکاترکیبی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
گيلان 30,50036,00045,00068,00022,00029,00038,41715:18
میانگین 33,25056,50025,50038,417
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پودر ماهی  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پودر ماهی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پودر ماهی ۹۶/۱۲/۲۸22000680003841703841738417384173875839579

نمودار پودر ماهی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com