نمودار پودر چربی  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت پودر چربی در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول خالص میانگین ساعت
حداقلحداکثر
تهران 52,50053,50053,00016:13
بندر عباس 50,50051,50051,00016:13
میانگین 52,00052,000
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار پودر چربی  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت پودر چربی

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
پودر چربی ۹۷/۰۴/۰۲50500535005200005200052000520005200052038

نمودار پودر چربی در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com