نمودار کاه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کاه در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول کاه داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 43,50044,00043,75015:24
همدان 37,00038,00037,50015:24
سمنان 39,50040,00039,75015:24
فارس 29,50030,00029,75015:24
خوزستان 17,00020,00018,50015:24
کرمانشاه 19,50020,00019,75015:24
کردستان 42,00044,50043,25015:24
میانگین 33,17933,179
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کاه  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کاه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کاه ۰۱/۰۴/۰۵170004450033179-9463377636661499714280437104

نمودار کاه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com