نمودار کنجاله آفتابگردان  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت کنجاله آفتابگردان در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۷ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلیقزاقروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
مازندران 10,30010,40010,35018:35
اصفهان 10,45010,55010,50018:35
بندر امیر آباد 10,40010,50010,20010,30010,35018:35
میانگین 10,42510,45010,25010,388
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله آفتابگردان  

از تاریخ 1395/12/30 تا تاریخ 1396/12/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله آفتابگردان

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله آفتابگردان ۹۶/۱۲/۲۷10200105501038801036910373899296398912

نمودار کنجاله آفتابگردان در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

 
گلبار شیمی
Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com