نمودار کنجاله آفتابگردان  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت کنجاله آفتابگردان در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول قزاقروس میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
خراسان رضوی 12,50012,60012,55018:56
بندر امیر آباد 12,50012,60012,55018:56
میانگین 12,55012,55012,550
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله آفتابگردان  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله آفتابگردان

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله آفتابگردان ۹۷/۰۴/۰۲1250012600125500125501201910415115949639

نمودار کنجاله آفتابگردان در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com