نمودار کنجاله تخم پنبه  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت کنجاله تخم پنبه در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول ترکمنداخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
خراسان رضوی 17,40017,50013,20013,30015,35018:57
میانگین 17,45013,25015,350
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله تخم پنبه  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله تخم پنبه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله تخم پنبه ۹۷/۰۴/۰۲13200175001535001535015350136131460113705

نمودار کنجاله تخم پنبه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com