نمودار کنجاله سویا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول کلهرنابدانهخاور دشتپلت آرژانتینی میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
سمنان 201,500201,700201,60014:38
گلستان 201,500201,700201,60014:38
بندر امام 201,500201,700209,000209,200205,35014:38
میانگین 201,600201,600201,600209,100203,475
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۰۳/۰۳/۰۱2015002017002016000201600201600198633201600187159

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com