نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۷ روز یکشنبه

استان / نام محصول کلهرنابدانهبه پاکخاور دشتفول فت میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
مازندران 21,20021,30021,25018:28
سمنان 20,45020,55020,50018:28
گلستان 21,30021,40021,35018:28
کرمانشاه 19,95020,05022,10022,20021,07518:28
میانگین 20,00020,50021,25021,35022,15021,050
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1396/01/02 تا تاریخ 1397/01/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۹۶/۱۲/۲۷19950222002105002028917550141551571814531

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com