نمودار کنجاله سویا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۹۸/۰۷/۲۳ روز سه شنبه

استان / نام محصول کلهرپلت برزیلینابدانهیگانه خزربه پاکاتکافول فت میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
مازندران 24,00024,10024,05014:25
سمنان 23,50023,60023,55014:25
خوزستان 24,00024,50024,25014:25
گلستان 25,00025,10025,05014:25
کرمانشاه 23,50023,60029,00029,10026,30014:25
بندر امام 23,50023,60023,50023,60023,55014:25
میانگین 23,55023,55023,55025,05024,05024,25029,05024,575
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1397/07/26 تا تاریخ 1398/07/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۹۸/۰۷/۲۳23500291002457502509425199464862855723947

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com