نمودار کنجاله سویا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول پلت برزیلیبه پاکپرک هندیاتکا میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
مازندران 24,50027,00025,75020:02
خوزستان 25,00025,40025,20020:02
بندر امام 24,50030,00024,50024,60025,90020:02
میانگین 27,25025,75024,55025,20025,688
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1397/05/31 تا تاریخ 1398/05/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۹۸/۰۵/۳۰24500300002568802677429241261323211523947

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com