نمودار کنجاله سویا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ روز سه شنبه

استان / نام محصول کلهرنابدانهیگانه خزربه پاکاتکاگلبهارپلت آرژانتینیفول فت میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
مازندران 25,50025,60025,55016:40
اصفهان 23,20023,30023,25016:40
سمنان 26,00026,10026,05016:40
خوزستان 24,00024,10024,05016:40
گلستان 24,90024,90024,90016:40
کرمانشاه 26,00026,10026,70026,80026,40016:40
بندر امام 24,30024,40024,35016:40
میانگین 26,05026,05024,90025,55024,05023,25024,35026,75025,119
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1397/11/08 تا تاریخ 1398/11/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۹۸/۱۱/۰۸23200268002513302505924625267742642123947

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com