نمودار کنجاله سویا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول کلهرنابدانهیگانه خزربه پاکاکسدانهاتکاگلبهارپلت آرژانتینیکندوجفول فت میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
گيلان 23,85023,90023,87517:29
مازندران 24,70024,80024,75017:29
اصفهان 24,80024,90024,85017:29
سمنان 23,60023,65023,62517:29
خوزستان 23,40023,50023,45017:29
گلستان 23,65023,70023,67517:29
کرمانشاه 23,25023,30026,50026,60024,91317:29
بندر امام 22,20022,25024,60024,70023,00023,10023,30817:29
میانگین 22,75023,62523,67524,75024,65023,45024,85023,05023,87526,55023,998
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1396/09/26 تا تاریخ 1397/09/26 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۹۷/۰۹/۲۵222002660023998-4542455724018244452371115711

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com