نمودار کنجاله کلزا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷ روز سه شنبه

استان / نام محصول اکسدانهکلهرخاوردشتبه پاکگلبهار میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
مازندران 16,50016,60016,55012:27
اصفهان 16,70016,80016,75012:27
گلستان 16,50016,60016,55012:28
کرمانشاه 16,50016,60016,55012:27
البرز 16,90017,00016,95012:27
میانگین 16,95016,55016,55016,55016,75016,670
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله کلزا  

از تاریخ 1396/06/28 تا تاریخ 1397/06/28 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله کلزا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله کلزا ۹۷/۰۶/۲۷16500170001667001674016734135891572813234

نمودار کنجاله کلزا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com