نمودار کنجاله کلزا  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول اکسدانهبینگلبهار میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
اصفهان 15,50015,60015,55018:56
گلستان 15,30015,40015,35018:56
البرز 15,50015,60015,55018:56
میانگین 15,55015,35015,55015,483
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله کلزا  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله کلزا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله کلزا ۹۷/۰۴/۰۲15300156001548301548315335148531465313234

نمودار کنجاله کلزا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com