نمودار کنجاله تخم پنبه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله تخم پنبه در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰ روز چهارشنبه

استان / نام محصول قزاقداخلیآذربایجان میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
گلستان 24,60024,70024,65015:14
خراسان رضوی 33,80033,90027,30027,40030,60015:14
آستارا 25,60025,70025,65015:14
میانگین 33,85026,00025,65027,875
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله تخم پنبه  

از تاریخ 1398/01/20 تا تاریخ 1399/01/21 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله تخم پنبه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله تخم پنبه ۹۹/۰۱/۲۰24600339002787502787527833253252787526710

نمودار کنجاله تخم پنبه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com