نمودار کنجاله تخم پنبه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله تخم پنبه در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلیآذربایجان میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
خراسان رضوی 29,00029,50029,25015:46
آستارا 31,80032,00031,90015:46
میانگین 29,25031,90030,575
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله تخم پنبه  

از تاریخ 1398/04/12 تا تاریخ 1399/04/13 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله تخم پنبه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله تخم پنبه ۹۹/۰۴/۱۱29000320003057503057530575277332883926710

نمودار کنجاله تخم پنبه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com