نمودار کنجاله تخم پنبه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله تخم پنبه در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ روز سه شنبه

استان / نام محصول قزاقداخلیآذربایجان میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
خراسان رضوی 33,70033,80027,00027,20030,42516:40
آستارا 22,80023,00022,90016:40
میانگین 33,75027,10022,90027,917
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله تخم پنبه  

از تاریخ 1397/11/08 تا تاریخ 1398/11/08 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله تخم پنبه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله تخم پنبه ۹۸/۱۱/۰۸22800338002791702791727733267002631615849

نمودار کنجاله تخم پنبه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com