نمودار کنجاله تخم پنبه  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله تخم پنبه در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول قزاقداخلیآذربایجان میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
خراسان رضوی 33,50033,70026,00026,10029,82515:03
آستارا 24,20024,40024,30015:03
میانگین 33,60026,05024,30027,983
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله تخم پنبه  

از تاریخ 1397/09/19 تا تاریخ 1398/09/19 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله تخم پنبه

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله تخم پنبه ۹۸/۰۹/۱۸24200337002798302798326338237502566915849

نمودار کنجاله تخم پنبه در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com