نمودار کنجاله سویا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰ روز دوشنبه

استان / نام محصول یگانه خزربه پاکاتکاگلبهارپلت آرژانتینیفول فت میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
مازندران 25,00025,10025,05014:48
اصفهان 23,20023,30023,25014:48
خوزستان 24,00024,10024,05014:48
گلستان 24,90024,90024,90014:48
کرمانشاه 26,50026,60026,55014:48
بندر امام 24,20024,30024,25014:48
میانگین 24,90025,05024,05023,25024,25026,55024,675
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله سویا  

از تاریخ 1397/11/01 تا تاریخ 1398/11/01 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله سویا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله سویا ۹۸/۱۰/۳۰23200266002465502462523937292412646723947

نمودار کنجاله سویا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com