نمودار کنجاله کلزا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۰۱/۰۴/۰۵ روز یکشنبه

استان / نام محصول سام افروزاکسدانهکلهربه پاک میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 124,000124,200124,000124,200124,10015:38
مازندران 120,500120,700120,60015:38
همدان 124,800125,000124,90015:38
گلستان 120,000120,200120,10015:38
کرمانشاه 120,200120,400120,30015:38
میانگین 123,033124,100120,300120,600122,350
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله کلزا  

از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله کلزا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله کلزا ۰۱/۰۴/۰۵12000012500012235041712261412546111777312616455903

نمودار کنجاله کلزا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com