نمودار کنجاله کلزا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۹۹/۰۱/۱۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول سام افروزکلهریگانه خزر میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
گلستان 24,50024,60024,55015:09
کرمانشاه 25,30025,40025,35015:09
کهکیلویه و بویر احمد 26,20026,30026,25015:09
میانگین 26,25025,35024,55025,383
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله کلزا  

از تاریخ 1398/01/17 تا تاریخ 1399/01/18 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله کلزا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله کلزا ۹۹/۰۱/۱۸2450026300253834332513621995180042513619328

نمودار کنجاله کلزا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com