نمودار کنجاله کلزا  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۳ روز چهارشنبه

استان / نام محصول سام افروزاکسدانهخاوردشتبه پاک میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 28,60028,70028,65011:38
مازندران 28,60028,70028,65011:38
گلستان 28,60028,70028,65011:38
البرز 28,60028,70028,65011:38
میانگین 28,65028,65028,65028,65028,650
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار کنجاله کلزا  

از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1399/12/16 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت کنجاله کلزا

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
کنجاله کلزا ۹۹/۱۲/۱۳28600287002865002865028650510503442219328

نمودار کنجاله کلزا در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com