نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۰۳/۰۳/۰۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
سمنان 159,000160,000159,50011:22
میانگین 159,500159,500
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1404/03/01 تا تاریخ 1403/03/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۰۳/۰۳/۰۱1590001600001595000159500157000155167157000149034

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com