نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۲ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 19,50020,00019,75016:08
همدان 19,50020,00019,75016:08
زنجان 19,00019,50019,25016:08
سمنان 17,00017,50017,25016:08
فارس 19,50020,00019,75016:08
کرمانشاه 19,00020,00019,50016:08
خوزستان 19,00020,00019,50016:08
قم 19,00020,00019,50016:08
میانگین 19,28119,281
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/04/03 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۸/۰۴/۰۲17000200001928101928118903160871954014090

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com