نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۲ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 25,00026,00025,50012:43
زنجان 29,00030,00029,50012:43
سمنان 27,50028,00027,75012:43
فارس 26,00026,00026,00012:43
میانگین 27,18827,188
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1398/07/03 تا تاریخ 1399/07/04 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۹/۰۷/۰۲25000300002718802718825603196882422219201

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com