نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ روز سه شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 15,00016,00015,50014:43
همدان 16,50017,00016,75014:43
زنجان 19,00019,20019,10014:43
سمنان 16,50017,00016,75014:43
فارس 18,00018,50018,25014:43
کرمانشاه 16,50017,00016,75014:43
خوزستان 19,00019,50019,25014:43
قم 19,00020,00019,50014:43
میانگین 17,73117,731
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1396/11/30 تا تاریخ 1397/11/30 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۷/۱۱/۳۰1500020000177316901671316087120101357911855

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com