نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۹/۱۲/۰۶ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 48,00050,00049,00013:08
زنجان 45,00047,00046,00013:08
سمنان 53,00055,00054,00013:08
فارس 53,00055,00054,00013:08
میانگین 50,75050,750
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1398/12/05 تا تاریخ 1399/12/06 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۹/۱۲/۰۶45000550005075004932545291256033185019201

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com