نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۱ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 15,50015,80015,65016:17
همدان 14,70015,00014,85016:17
زنجان 14,50014,80014,65016:17
سمنان 14,00014,50014,25016:17
فارس 15,00016,00015,50016:17
کرمانشاه 14,00014,50014,25016:17
خوزستان 14,80015,00014,90016:17
میانگین 14,86414,864
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1396/09/22 تا تاریخ 1397/09/22 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۷/۰۹/۲۱14000160001486401431713411119701265711855

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com