نمودار گندم  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت گندم در تاریخ ۹۷/۰۴/۰۲ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
همدان 11,80011,90011,85016:15
زنجان 11,90012,00011,95016:15
فارس 11,90012,00011,95016:15
کرمانشاه 12,00012,10012,05016:15
خراسان رضوی 12,00012,10012,05016:15
میانگین 11,97011,970
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1396/04/02 تا تاریخ 1397/04/02 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۹۷/۰۴/۰۲11800121001197001197011970120381206911855

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com