نمودار گوشت مرغ مادر  

از تاریخ
تا تاریخ
به صورت

جدول قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۸ روز دوشنبه

استان / نام محصول منجمدزنده میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 57,00057,50039,00040,00048,37516:16
گيلان 39,00040,00039,50016:16
مازندران 57,00057,50039,00040,00048,37516:16
قزوين 57,00057,50039,00040,00048,37516:16
میانگین 57,25039,50047,107
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گوشت مرغ مادر  

از تاریخ 1396/03/29 تا تاریخ 1397/03/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گوشت مرغ مادر

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گوشت مرغ مادر ۹۷/۰۳/۲۸39000575004710704784052109509055137751973

نمودار گوشت مرغ مادر در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2018 ITPNews.com