نمودار گوشت مرغ مادر  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گوشت مرغ مادر در تاریخ ۰۰/۰۱/۳۱ روز سه شنبه

استان / نام محصول منجمدزنده میانگین ساعت
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
تهران 290,000310,000210,000230,000260,00014:47
گيلان 210,000230,000220,00014:47
مازندران 290,000310,000210,000230,000260,00014:47
قزوين 290,000310,000210,000230,000260,00014:47
میانگین 300,000220,000254,286
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گوشت مرغ مادر  

از تاریخ 1399/02/01 تا تاریخ 1400/01/31 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گوشت مرغ مادر

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گوشت مرغ مادر ۰۰/۰۱/۳۱2100003100002542860256224257564106836256224124389

نمودار گوشت مرغ مادر در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com