نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۰۲/۰۱/۰۵ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
زنجان 139,000140,000139,50014:13
سمنان 134,500135,000134,75014:13
کرمانشاه 114,500115,000114,75014:13
میانگین 129,667129,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1401/01/10 تا تاریخ 1402/01/10 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۰۲/۰۱/۰۵1145001400001296670129667120780111863129667113567

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com