نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۰ روز دوشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
زنجان 146,000148,000147,00015:15
سمنان 149,500150,000149,75015:15
کرمانشاه 152,000154,000153,00015:15
میانگین 149,917149,917
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1403/07/13 تا تاریخ 1402/07/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۰۲/۰۷/۱۰146000154000149917167140750141972126091140267113567

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com