نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۰۱/۰۹/۱۶ روز چهارشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
زنجان 114,500115,000114,75014:21
سمنان 114,500115,500115,00014:21
کرمانشاه 114,500115,000114,75014:21
میانگین 114,833114,833
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1400/09/17 تا تاریخ 1401/09/17 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۰۱/۰۹/۱۶114500115500114833011472511373211414511207056251

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com