نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۰۰/۰۶/۲۸ روز یکشنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
اصفهان 50,00055,00052,50014:53
همدان 51,00055,00053,00014:53
زنجان 50,00055,00052,50014:53
سمنان 50,00051,00050,50014:53
میانگین 52,12552,125
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/06/29 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۰۰/۰۶/۲۸5000055000521252505165151101535075109933145

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com