نمودار گندم  

به صورت
از تاریخ
تا تاریخ

جدول قیمت گندم در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۱ روز شنبه

استان / نام محصول داخلی میانگین ساعت
حداقلحداکثر
زنجان 105,000107,000106,00013:57
سمنان 104,500105,500105,00013:57
کرمانشاه 114,500115,500115,00013:57
میانگین 108,667108,667
  • - قیمت ها به ریال می باشد
  • - رنگ سبز به معنی افزایش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ قرمز به معنی کاهش قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - رنگ مشکی به معنی ثابت بودن قیمت نسبت به آخرین قیمت وارد شده در روزهای قبلی است
  • - علامت              به معنی عرف بودن آن قیمت می باشد

نمودار گندم  

از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1401/04/12 به صورت «روزانه» و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

قیمت گندم

نام محصول تاریخ حداقل حداکثر میانگین میزان تغییر میانگین ماه جاری میانگین ماه قبل میانگین 6 ماه قبل میانگین سال جاری میانگین سال قبل
گندم ۰۱/۰۴/۱۱10450011550010866701107831141456208911086256251

نمودار گندم در 30 روز گذشته در مقایسه با سال قبل

Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com