جستجوی "لارو حشرات" در مطالب ITPNews.com

 • ITPNews - بخش بین الملل

  همکاری دو شرکت پروتیکس و هندریکس برای پرورش حشرات

  ۹۶/۱۲/۱۴

 • ...نی ژنتیک انواع حیوانات، برای تهیه یک برنامه پرورش حشرات، دور هم آمدند. این برنامه تصمیم دارد تا پتانسیل استفاده از حشرات را بهبود بخشد و ا...

  ...مدند. این برنامه تصمیم دارد تا پتانسیل استفاده از حشرات را بهبود بخشد و از آن ها به عنوان یک تبدیل کننده موثر پروتئین از خوراک به مواد اولیه، استفاده کند.این همکاری و اد...

  ...ی سرباز سیاه آغاز شده است و بر روی افزایش پتانسیل حشرات به عنوان منبع انرژی کار می کند.این کار، همزمان بر روی این مسئله انجام می شود که پتانسیل ح...

  ...، همزمان بر روی این مسئله انجام می شود که پتانسیل حشرات را به عنوان استخراج کننده پروتئین از غذاهای باقی مانده

 • مطالب ویژه بین الملل اخبار شرکت ها
 • ITPNews - بخش بین الملل

  لارو حشرات، گندم های فاسد را به پول نقد تبدیل می کند

  ۹۶/۱۱/۲۹

 • ...بل فروش شده است، کمک کند و بازار جدیدی را بر پایه لارو حشرات، برای صنعت خوراک باز بکند.لارو حشرات، برای صنعت خوراک باز بکند.لارو حشراتی که از مایکوتوکسین در امان می مانندمطالعات دانشگاه ساسکاچوان کانادا دریافته ا...

  ...ندمطالعات دانشگاه ساسکاچوان کانادا دریافته اند که لاروهای زرد رنگ حشرات، می توانند گندم هایی را که به قارچ آلوده شده اند و مایکوتوکسین آن ...

 • مطالب ویژه علمی
 • Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com