شستشو و ضد عفونی لوله های آبخوری در سالنهای مرغداری

شستشو و ضد عفونی لوله های آبخوری در سالنهای مرغداری

● اثرات سوء لوله های آلوده در گله:
۱) کاهش اثر مصرف واکسنهای آشامیدنی .
۲) افزایش راندمان تبدیل غذایی .
۳) کاهش کیفیت لاشه کشتار شده .
با عنایت به موارد ذکر شده لازم است که لوله های آبخوری بعد از تخلیه گله و زمانیکه مرغ در سالن وجود دارد هر دو هفته یکبار شستشو شوند .
برای شستشوی لوله ها بعد از تخلیه سالن می توان از فرمولهای زیر استفاده کرد ، با این توضیح مهم که غلظت مواد نامبرده زیر را نباید زمانیکه گله در سالن وجود دارد مورد استفاده قرار داد .
غلظت مواد شستشو دهنده در زمانیکه سالن خالی از مرغ باشد .
● ماده شستشو دهنده مقدارمصرف
▪ اسید سیتریک ۱۰۰۰ گرم در ۵۰۰ لیتر آب
▪ سرکه ۴ لیتر در ۵۰۰ لیتر آب
▪ آمونیاک ۴۰۰ گرم در ۵۰۰ لیتر آب
▪ کلر ۳۵۰ گرم در ۵۰۰ لیتر آب
شستشو لوله ها در زمانی است که گله در سالن وجود دارد به صورت زیر می باشد با این توضیح که آب باید در تانک آب تهیه و بوسیله آن لوله ها را شستشو داد و قابل مصرف طیور نمی باشد .
غلظت مواد شستشو دهنده در زمانیکه گله در سالن باشد .
● ماده شستشو دهنده مقدارمصرف
▪ اسید سیتریک ۲۰۰ گرم در ۵۰۰ لیتر آب
▪ سرکه ۲ لیتر۵۰۰ لیتر آب
▪ آمونیاک ۱۵۰ گرم در ۵۰۰ لیتر آب
آب مصرفی طیور را میتوان قبلاً ضدعفونی و سپس به مصرف رسانید. غلظت مواد ضدعفونی برای این منظور به صورت زیر میباشد .
● غلظت مواد ضدعفونی کننده آب مصرفی طیور
▪ ماده ضدعفونی کننده مقدار مصرف
▪ کلر ۵ % ۱۴۰ گرم در ۵۰۰ لیتر آب
▪ ید ۵/۱۸ % ۳۵۰ گرم در لیتر آب
▪ آب اکسیژنه ۳۵ % ۲۰ گرم در ۵۰۰ لیتر آب
ضدعفونی آب مصرفی طیور باعث کاهش تعداد میکروارگانیزمها ، کندی رشد جلبکها و عدم رسوب املاح در سطح داخلی لوله ها می گردد . باید توجه داشت که ۴۸ ساعت قبل از مصرف واکسن های آشامیدنی و ۲۴ ساعت بعد از مصرف این واکسنها از مصرف آب ضدعفونی شده برای طیور اکیداً خوداری شود .
موارد زیر در رابطه با ضدعفونی و شستشوی لوله های آبخوری باید کاملاً مورد توجه و عمل قرار گیرند .
۱) قبل و بعد از شستشوی لوله ها با مواد شیمیایی ، لوله ها را باید با آب تحت فشار بخوبی شستشو داد .
۲) همچنانکه اشاره شد غلظت موادشستشو دهنده را با توجه به وجود گله در سالن و یا خالی بودن سالن به دقت محاسبه و سپس مصرف کرد .
۳) از مصرف مواد ضدعفونی کننده در آب قبل و بعد از مصرف واکسن های آشامیدنی اجتناب کرد .
۴) هر بار بعد از مصرف دارو در آب ، لوله ها را شستشو داد .
۵) مصرف بعضی شستشو دهنده با تعدادی از داروها می تواند کمک به افزایش حلالیت آنها نماید ، از جمله آمونیاک با غلظت کم باعث افزایش حلالیت سولفونامیدها و اسیدسیتریک باعث افزایش حلالیت تتراساکلین ها میشود .
۶) سیستم آبرسانی سالنها بعد از هربار شستشوی لوله ها بخوبی بررسی شود تا از وجود آب در آنها اطمینان حاصل شده و گله دچار بی آبی نشود .
۷) در مصرف آب اکسیژنه دقت شود چون این ماده میتواند باعث بروزجراحات پوستی و پوسیدگی لوله ها گردد .
۸) املاح ید می توانند باعث خرابی لوله های گالوانیزه و سایر وسایل پلاستیکی سیستم آبرسانی شوند .
۹) کلر در غلظت های زیاد می تواند باعث خرابی انواع فلزات و از جمله لوله های فولادی ضدزنگ گردد .
۱۰) موادشیمیایی پاک کننده لوله ها را نباید مخلوط با همدیگر مصرف کرد .
۱۱) در صورت مصرف کلر ، تهویه کافی در سالن باید وجود داشته باشد .
۱۲) توجه شود طیور به آبی که به منظور شستشوی لوله ها مواد شیمیایی اضافه شده است به هیچ وجه دسترسی نداشته باشند چون این آب می تواند برای آنها سمی باشد .

 
کلمات کلیدی ضدعفونی شستشو
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com